Newtec A/S

Kvalitets­maskiner koblet til infor­mations- og produk­tivitets­værktøj.

MacFrut 2018

Newtec’s Italienske partner, Saclark Srl. udstiller Newtec vejemaskiner og en optisk sorteremaskine til kartofler på dette års MacFrut, som finder sted d.  9.-11. maj i “the Rimini Expo Centre”.

Proces- og pakkelinier til friskskåret og ready-to-eat produkter bliver udstillet og repræsenteret af:

C-PACK GMBH
HTECH CZ S.R.O.
JASA PACKAGING SYSTEMS BV
T. DAUMAR S.L.
NEWTEC A/S

Stand nr. 070, Hal B5

I år fokuserer Saclark på Industri 4.0. Som supplement til Industri 4.0, tilbyder Newtec et internetbaseret infor­mations- og produk­tivitets­værktøj, kaldet WebServices.

Nøgleord for Newtec WebServices er sporbarhed, fjerndiagnosticering og service, statistik, batch kontrol/rapportering. Newtec WebServices overvåger dine Newtec maski­ners aktiviteter, opsamler produk­tionsdata og rappor­terer til brugerne.

Udstillede maskiner

Proces- og pakkelinier til friskskåret og ready-to-eat produkter bliver udstillet på standen. Størstedelen af Newtecs vejemaskiner og Newtecs optiske sorteremaskine, model Celox-P-UHD, 3+1 til kartofler vil være opkoblet til WebServices. De resterende maskiner på standen bliver også koblet sammen for at fremhæve funktionerne og fordelene ved WebServices.


Best Practice i Produktionsoptimering

Newtec WebServices leverer et komplet sys­tem til at op­samle, analy­sere og præsen­tere alle relevante produk­tionsdata fra dine Newtec maskiner. Dette inkluderer:

  • alarm systemer
  • driftsstoprapporter
  • statistik over produktion og produkter:
    • størrelse, distribution, kvalitet, spild, specielle sorteringer etc.

 

Hoved­funktionen er, hvor­ledes du kan bruge WebServices til for­bedret sporbarhed og:

  • opnå et klart og nøjagtigt overblik over produktudnyttelse
  • sikre best practice i produktoptimering
  • lette ledelsesarbejdet for producenten

 

Newtec WebServices er et yderst flek­sibelt og bruger­venligt sys­tem. Det kan i høj grad kunde­til­passes til indi­viduel­le behov af­hængig af den type data, du har brug for.

Som Rafał Baumann, M.Sc(Eng) Computer Science, ansvarlig for WebServices forklarer: “På gul­vet, har opera­tøren be­hov for én type da­ta. Produk­tions­chefen har behov for en anden type produk­tions­data og direk­tøren ønsker mås­ke visse rappor­ter på speci­fikke tids­punkter hver dag, hver uge el­ler hver måned. WebServices genererer auto­matisk disse vig­tige data og gør det mu­ligt for dig at op­timere dine Newtec mas­kiner og produktion­sanlæg, så­ledes at du kan opnå mak­simal ind­tjening på hvert en­kelt produkt”.

Adgang til WebServices

Du kan tilgå dit eget WebServices når som helst, hvor som helst – så længe du er on­line. I forbind­else med ser­vice og fejl­finding, kan Newtec service­team linke op til dine mas­kiner og i mange til­fælde løse opgaven online.

Besøg Newtecs hjemmeside for yderligere oplysninger: http://www.newtec.com