Mink hjælper med til produktivitet og økonomi i Kerteminde

Renseanlægget i Kerteminde har siden opstarten i 1993 arbejdet med et
beluftet sandfang. Her gav det altid problemer at udlede sandet fra sandfangets rende, fordi sandet blev komprimeret og ikke længere kunne fjernes med den anvendte mammutpumpe. Først da man anvendte en MINK klokompressor fra Busch Vacuum Solutions blev problemet løst, fordi den arbejder trykstyret og automatisk øger trykket for at ophvirvle det komprimerede sand på bunden af sandfanget.

Det beluftede sandfang udgør som første behandlingstrin i rensningsanlæg et vigtigt procestrin med henblik på en optimal og økonomisk rensning af spildevand.
Med udskillelse af sand og andre mineralske stoffer beskyttes de efterfølgende rensetrin mod skader som følge af slid, forstoppelser og i sidste ende mod aflejringer. I sandfanget på renseanlægget i Kerteminde på Fyn har den indbyggede kompressor to opgaver. Under normal drift belufter den spildevandet i sandfanget ved hjælp af dyser, som er placeret på bunden. Takket være denne lufttilførsel cirkuleres spildevandet, hvorved der sker en mekanisk separation af det sand, som befinder sig i spildevandet, og flydeslam såsom fedt og olier fra andre organiske opslemmede stoffer.

Den samme luftkompressor anvendes også til at forsyne mammutpumpen med trykluft, således at sandet kan suges ud af sandfangets rende og til en container.

Rensningsanlægget i Kerteminde er kapacitetsmæssigt konstrueret til en personækvivalent (PE) på 25.000. Det behandler hus- og industrispildevand i Kerteminde Kommune, undtaget Langeskov, der pumper spildevandet til Nyborg. Rensningsanlægget tilhører Kerteminde Forsyning A/S og (Part have been deleted) varetager ud over spildevandsbehandling, også vandforsyning, fjernvarme og affaldshåndtering.

Siden opstarten i 1993 har sandfanget været forsynet med trykluft fra en turboblæser. Denne blæser har leveret et maksimalt overtryk på 0,6 bar. Dette tryk har været tilstrækkeligt til at cirkulere spildevandet og sikre separationen af sand og fedt. For drift assistent Erland Rasmussen var der dog et andet problem.

For det sand, som samlede sig i sandfangets rende, blev komprimeret og løsnede sig dermed ikke fra underbunden, så det kunne fjernes med mammutpumpen, idet overtrykket var for lavt. Dette problem blev først og fremmest forstærket ved regn og den heraf følgende høje andel af sand i spildevandet. Sandet kunne kun fjernes ved at frakoble sandfanget, manuelt løsne aflejringer af sand og fjerne dem med en slamsuger.
Dette arbejde varede altid en eller to dage, hvor sandfanget ikke kunne anvendes. Desuden var der større omkostninger ved dette arbejde, som skulle udføres flere gange om året, af et eksternt firma.

Erland Rasmussen mente, der måtte findes en anden løsning og fik allerede i 2014 rådgivning fra eksperter inden for vakuum og trykluft fra firmaet Busch Vacuum Solutions. Som følge heraf blev den eksisterende turboblæser udskiftet med en MINK klokompressor fra Busch.

Denne klokompressor er frekvensstyret og kan dermed variere overtrykket ved at ændre omdrejningstallet. Ved hjælp af driftsprincippet kan en MINK klokompressor anvendes inden for 20 til 60 hertz og kan således dække området med overtryk fra 0,4 til 2,5 bar. Kompressoren er reguleret således med en PLC-styring, at den belufter sandfanget i 40 minutter og dermed cirkulerer spildevandet.


Erland Rasmussen har beregnet, at det ideelle overtryk med henblik på en optimal separation af sand og fedt er 0,6 bar, og har programmeret denne værdi. Når de 40 minutter er udløbet, omstilles ventilerne automatisk, og MINK klokompressoren øger overtrykket til 2,5 bar.

Derved løsnes og ophvirvles sandet på bunden af sandfanget og kan nemt og sikkert fjernes af mammutpumpen og overføres til en container.
Efter fem minutters udsugning af sand skifter styringen igen beluftningen over til “standarddrift”. Dette betyder igen 40 minutters beluftning med henblik på separation af sand og fedt.

Erland Rasmussen har fundet ud af en ekstra fordel. MINK klokompressoren har brug for væsentligt mindre strøm end den tidligere anvendte turboblæser. MINK klokompressoren er udstyret med en 9 kW-motor. Denne mærkestrøm opnår den kun kortvarigt i startfasen for drift med 2,5 bar, som alligevel kun varer i fem minutter. Ved standarddriften på 40 minutter og et overtryk på 0,6 bar har drivmotoren kun brug for en brøkdel af mærkestrømmen. Dette betyder, at det er muligt at sænke omkostninger til energiforbrug, takket være bortfald af omkostninger til manuel fjernelse af sand. Derudover er MINK klokompressore, ifølge Erland Rasmussen, væsentligt mere lydsvag end den tidligere anvendte turboblæser, da den kører med betydeligt lavere omdrejningstal.